Polaroid
Bọn con gái toàn 2 mặt .
nhiệt độ bây giờ là:
2017-04-281/////////
2/////////////
13//////////////////////