Bọn con gái toàn 2 mặt .
nhiệt độ bây giờ là:
2017-08-223/////////
3/////////////
10//////////////////////