Bọn con gái toàn 2 mặt .
nhiệt độ bây giờ là:
2020-02-242/////////
7/////////////
13//////////////////////

Duck hunt